Генерални урбанистички план на вебу

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЛЕСКОВЦА од 2010. до 2020. године

За преглед Генералног урбанистичког плана сада Вам је довољан Интернет како би сте преко страница ГУП на вебу  видели намену површине земљишта, шему инфраструктурних инсталација и број парцела.

ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ преузмите ОВДЕ.

ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА преузмите ОВДЕ.

НАМЕНА ПОВРШИНА – ИЗМЕНА И ДОПУНА ГП-а ЛЕСКОВЦА ДО 2010. преузмите ОВДЕ.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ КОРИШЋЕЊА ПОВРШИНА преузмите ОВДЕ.

ГРАНИЦЕ У ОБУХВАТУ ГУП-а преузмите ОВДЕ.

ПРОСТОРНО ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ преузмите ОВДЕ.

КАРТА ОГРАНИЧЕЊА – ЗОНЕ ЗАШТИТЕ преузмите ОВДЕ.

ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА преузмите ОВДЕ.

ПЛАН НАМЕНА ПОВРШИНА преузмите ОВДЕ.

ПЛАН САОБРАЋАЈА преузмите ОВДЕ.

ПЛАН СНАБДЕВАЊА ВОДОМ преузмите ОВДЕ.

ПЛАН ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ И АТМОСФЕРСКИХ ВОДА преузмите ОВДЕ.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА преузмите ОВДЕ.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА преузмите ОВДЕ.