Социјална заштита

Центар за социјални рад


Центар за социјални рад
 у Лесковцу основан је у мају 1961. год. Своју делатност заснива на основу Статута Центра у коме је предвиђено да као орган старатељства решава захтеве у првом степену из области породично-правне и социјалне заштите.

Центар за социјални рад у Лесковцу обавља послове којима се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање њихових потреба у области социјалне заштите, породично правне заштите, пружа услуге социјалног рада у поступку решавања о тим правима, врши исплату новчаних права, решава у првом степену о остваривању права утврђених Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана.

На основу Закона о социјалној заштити и обезбеђењу социјалне сигурности градјана, Центар обавља следеће управне и стручне послове:

 • решава у првом степену о правима утврђеним законом
 • открива и прати социјалне потребе грађана на основу Одлуке о проширеним правима из области социјалне заштите, које су у надлежности локалне самоуправе. Једно од тих права је и право на једнократну новчану помоћ за потребе локалног становништва.
 • пружа дијагностичке услуге, спроводи одговарајући третман, саветодавно-терапијске услуге и стручну помоћ корисницима
 • води евиденцију и документацију о пруженим услугама.
 • На основу Породичног закона уредјује следеће области:
 • брак и односе у браку,
 • односе у ванбрачној заједници,
 • односе родитеља и деце,
 • усвојење,
 • хранитељство,
 • старатељство над децом и одраслима,
 • штити имовину лица под старатељством,
 • бави се заштитом жртава породичног насиља и саватодавно ради са починиоцима насиља
 • даје мишљење за закључење брака за лица млађа од 18 година
 • одредјује лично име по критеријумима предвијденим законом.

Од јануара 2004. год. у оквиру Центра а као посебна организациона целина функционише Прихватилиште за жене и децу жртве насиља у породици које је првих годину дана имплементирано уз финасијску подршку Фонда за социјалне иновације као пројетна активност. То је прво прихватилиште у Србији које је подржано у оквиру система социјалне заштите. Ауторка тог пројекта је Снежана Милојковић иначе дипломирана правница Центра за социјални рад у Лесковцу. Сада је рад Прихватилишта редовна активност Центра, које функционише за потребе целокупног Јабланичког округа. До сада је у њему збринуто више од 300 жена жртава насиља у породици.

У складу са Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана, Центар обезбеђује грађанима права од општег интереса који финансира буџет Републике Србије и то : право на материјално обезбеђење, додатак за помоћ и негу другог лица, помоћ за оспособљавање за рад, смештај у установу социјалне заштите, смештај у другу породицу, друге услуге социјалног рада.

Поред наведених права које финансира буџет Републике Србије, из буџета Града Лесковца финансира се право на помоћ у кући, право на Дневни боравак, право на опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу, право на једнократну помоћ, помоћ у набавци огрева, школског прибора и уџбеника, путни трошкови за пратиоце деце ометене у развоју која су на редовном школовању, накнада погребних трошкова.

Услови и рокови за пружање ових услуга предвиђени су одредбама горе наведеног Закона и Закона о општем управном поступку, такође и Одлуком о правима у социјалној заштити за Град Лесковац.

Категорије лица која могу добити ове услуге су : лица материјално необезбеђена и неспособна за рад и привређивање, способни за рад и привређивање који су се нашли у стању тренутне социјалне потребе, стара, изнемогла, хронично оболела, лица без адекватног породичног старања, лица ментално ометена у развоју и други.

Применом Правилника о организацији нормативима и стандардима рада центра за социјални рад (‘’Службени гласник РС“ 59/2008) од 1.11.2008.године, дошло је до промене у организационој структури Центра.

У Центру за социјални рад Лесковац функционишу следеће стручне службе :

 1. Служба за заштиту деце и омладине
 2. Служба за заштиту одраслих и старих
 3. Служба за пријем и управно-правне послове
 4. Служба локалних услуга
 5. Служба за помоћно-техничке послове
 6. У оквиру Слузбе за пријем и управно-правне послове, организована је :
 7. Пријемна канцеларија
 8. Канцеларија за управно-правне послове
 9. Канцеларија за материјална давања

Центар за социјални рад је од 01.02.2010. године увео нову услугу Помоћ и нега у кући за стара лица, тиме што је ангажовао 3 геронто-домаћице, које раде на пружању услуге корисницима на терену. Услуга, Помоћ и нега у кући, намењена је старим и хронично оболелим лицима без породичног старања или са делемичним породичним старањем и стара лица која желе да користе организоване облике ванинституционалне помоћи са подручја града и предграђа .

У оквиру редовне делатности, Центар за социјални рад је сходно препоруци Министарства рада и социјалне политике, организовао 24 часа дежурство имајући у виду потребе становништва за хитним интервенцијама Центра у поподневним и вечерњим часовима и сарадње са свим институцијама у граду које раде на поремећеним породичним односима, омладином и старијим суграђанима.

У складу са Законом о општем управном поступку, грађани се Центру обраћају усменим и писменим путем захтевима. У случају писменог захтева исти се предаје у пријемну канцеларију Центра, захтев прима стручни радник на пријему захтева Центра и пружа прве корисне информације о евентуалном остваривању неког од права.

Рокови за одлучивање по захтеву су такође у складу са ЗУП-ом 30 односно 60 дана, а жалбе на донете правне акте Центра су у року од 15 дана од пријема акта преко Центра Министру рада и социјалне политике као другостепеном органу.

Директор руководи Центром и представља га пред свим другим субјектима и правним лицима. Одговоран је за организацију рада и пословање Центра. 

Радно време Центра за социјални рад Лесковац је од 7 до 14, 30 часова сваког радног дана у недељи .

Адреса: Центар за социјални радЛесковац, улица Косте Стаменковића бр.6

Е-маил: centarle@ptt.rs

Телефон: 016/252-494

Факс: 016/234-192

Веб презентацију Центра за социјални рад погледајте овде.

Установа за одрасле и старије

Установа за одрасле и старије у Лесковцу најпре је функционисала као Дом стараца који је конституисан октобра 1964. године, а прве кориснике примио је 01. марта 1965. године, тада је Дом располагао са 60 постеља.

Тадашња Скупштина града Лесковца саградила је нови Дом стараца крајем 1962. године и зграда је предата на коришћење Центру за социјални рад. Због земљотреса у Скопљу 1963. године први стаановници Дома били су евакуисани грађани Скопља све до 1964. године.

Другог октобра 1977. године конституисана је Организација удруженог рада „Дом стараца-Лесковац“. Октобра 1976. године направљена је стационар за слабо покретне и непокретне при Дому старих и дошло је до промене фирме у Дом пензионера и одраслих лица „Лесковац“.

На основу извршених статусних промена 04. јуна 1992. године Дом је променио назив у Геронтолошки центар „Лесковац“, а данас функционише под именом Установа за одрасле и старије и друга је у Србији добила лин+ценцу за рад од надлежног Министарства. У оквиру центра 1994. године почела је да ради Служба за вандомску заштиту старих и пружање сервисних услуга у стану, као и Клуб за стара и одрасла лица чије чланове чине пензионери и млађа инвалидна лица. Данас центар има 6 служби, преко којих обавља своју делатност:

 • служба за социјалну заштиту,
 • служба за здравствену заштиту, негу и хигијену,
 • служба за рачуноводствене и финансијске послове
 • служба за опште и заједночке послове ( правне, административне, народне одбране, физичко-
 • техничког обетбеђења, противпожарне заштите и др.) и заштите на раду,
 • служба за набавку, ускладиштење робе и др. припрему и расподелу хране, одржавање ( објекта, опреме, уређаја и др.),
 • служба за вандомску заштиту.

Адреса Установе за старије и одрасле је улица Делиградска 7, Тел. 016/52-230 и 016/50-453

Веб презентацију ове установе можете погледати овде.