Одељење за привреду и пољопривреду

Адреса

Трг револуције 45/6 (зграда oсмоспратнице)
16 000 Лесковац

Е-пошта

privreda@gradleskovac.org

Телефон

+381 16 245-517
+381 16 212-295
+381 16 245-307

Радно време

Понедељак – Петак
07:00 – 15:00
Одељење за привреду и пољопривреду обавља послове који се односе на:
 • праћење свих статусних промена у области приватног предузетништва у складу са законом (занатство, трговина, угоститељство, туризам, саобраћај, издавачка делатност, здравство);
 • праћење стања и развоја приватног предузетништва и укупног привредног развоја града;
 • старање о унапређењу општег оквира за привређивање;
 • образовање, смештај и снабдевање робним резервама;
 • рационално коришћење и заштиту пољопривредног земљишта;
 • доношење програма заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу;
 • одређивање ерозивних подручја и старање о коришћењу пашњака и привођењу пашњака другој култури;
 • санацију штете од елементарних непогода, предузимање мера на унапређивању сточарства, заштите биља, лова и риболова;
 • одређивање ближих услова за држање и заштиту домаћих животиња и утврђивање услова за њихово сахрањивање;
Детаљније

 • старање о спровођењу основних радова у пољопривреди (сетва, жетва итд.);
 • подстицање развоја задругарства и села;
 • прописивање водопривредних услова, издавање решења о испуњености тих услова, издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за сеоске водоводе и изворе;
 • обављање стручних и административних послова комисије за послове комасације;
 • доношење програма развоја делатности за које је надлежан град и програма локалног економског развоја и њихово усклађивање са програмом развоја Републике Србије;
 • праћење извршавања програма развоја и пројеката локалног економског развоја;
 • предлагање стратегије и политике развоја града;
 • израду краткорочних и дугорочних прогноза о условима и могућностима развоја града;
 • предлагање мера развојне и локалне економске политике града;
 • израду биланса и пројекције развоја града;
 • стручно-аналитичке послове у вези са утврђивањем и реализацијом политике цена из надлежности града, праћење дејства мера економске политике на цене и трошкове живота;
 • праћење и предлагање мера ради отклањања поремећаја у кретању цена из надлежности града;
 • припремање и предлагање градских прописа о ценама и других информативно-аналитичких материјала за потребе органа управљања града;
 • издавање светлећих ауто-такси ознака;
 • стручне, аналитичке и административне послове, послове од заједничког интереса из области цена за све општине Јабланичког округа;
 • и друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града.