Служба за управљање кадровима

Адреса

Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац

Е-пошта

suk@gradleskovac.org

Телефон

+381 16 212-225
+381 16 212-131

Радно време

Понедељак – Петак
07:00 – 15:00
Служба за управљање кадровима обавља послове који се односе на:
 • послове праћења и спровођења закона из области радних односа;
 • послове везане за остваривање права и обавеза из радног односа запослених;
 • пријаву и одјаву надлежним Фондовима, израду појединачних аката о правима, и обавезама из радних односа за запослене;
 • послове на изради Правилника о организацији и систематизацији радних места;
 • стручне послове у поступку запошљавања и избора кандидата;
 • припрему предлога Кадровског плана;
 • организацију стручног усавршавања службеника;
 • процену ефеката спроведених обука;
 • анализу потреба за обуком и додатним образовањем сваког службеника;
 • припрему предлога годишњег Програма стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за извршавање годишњег Програма стручног усавршавања;
 • анализу резултата и праћење ефеката оцењивања службеника;
 • вођење кадровске евиденције запослених и персоналних досијеа;
 • остале послове од значаја за каријерни развој службеника;
 • послове ради правилне примене Закона о Агенцији за борбу против корупције, Закона о заштити узбуњивача, Закона о заштити података о личности, Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и
 • друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града.