Одељење за имовинско правне послове и имовину

Адреса

Трг револуције 45/6 (зграда oсмоспратнице)
16 000 Лесковац

Е-пошта

imovina@gradleskovac.org

Телефон

+381 16 244-406
+381 16 255-972
+381 16 253-011

Радно време

Понедељак – Петак
07:00 – 15:00
Одељење за имовинско правне послове и имовину обавља послове који се односе на:
 • експропријацију непокретности;
 • одузимање, ограничење и пренос права на непокретности у државној својини (административни пренос);
 • стручни и административни послови у вези са враћањем земљишта одузетог по основу Закона о пољопривредном земљишном фонду и конфискованог због неизмирених обавеза из обавезног откупа;
 • стручни и административни послови у вези са враћањем утрина и пашњака селима на коришћење;
 • стручни и административни послови у поступку изузимања грађевинског земљишта;
 • утврђивање права коришћења на неизграђеном осталом грађевинском земљишту;
 • утврђивање престанка права коришћења на грађевинском земљишту;
 • давање у закуп земљишта власнику постојећег објекта изграђеног без одобрења надлежног органа;
 • давање у закуп земљишта ради исправке граница суседних грађевинских парцела;
 • стручни и административни послови у вези са прометом непокретности којима располаже град;
 • административно извршење решења из своје надлежности и решења Скупштине града Лесковца из области имовинско правних односа;
 • геодетски послови везани за управни поступак у области имовинско правних послова;
 • издавање тапија;
 • издавање уверења;
 • вођење посебне евиденције о стању и кретању непокретности на којима град има право управљања и коришћења;
 • друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града.