Прописи из области пореза, такси и накнада

Одлука о градским административним таксама града Лесковца – пречишћен текст

Одлука о локалним комуналним таксама – пречишћен текст

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта – пречишћен текст

Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине града Лесковца

Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у граду Лесковцу

Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе на територији града Лесковца

Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Лесковца

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину, на територији града Лесковца

Одлука о утврђивању стопе порезана имовину за непокретности на територији града Лесковца

Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину