Зелена зона

Зелена зона  је нова индустријска зона у власништву града Лесковца, површине 971.500 м2, формирана  у циљу обезбеђивања нових инвестиција.

Магистрални пут М1 дели Зону на два дела. Западни део Зоне је површине 427.736м2 и потпуно је инфраструктурно опремљен.

Локација Зелене зоне у односу на Коридор 10 и магистрални пут М1

 Удаљеност локације
 Центар града (км)  4  Аеродром (км)  45
  Аутопут (км)  7  Полицијска станица (км)  5
  Магистрални пут (км)  0  Ватрогасна станица (км)  5
  Железничка станица (км)  2  Болница (км)  6

Зелена зона налази се 7км од коридора 10, на путу И реда приоритета број 1. Удаљеност од међународних аеродрома је:од Ниша 45км, од Софије 150км, од Скопља 160км, од Београда 288км, а од Солуна 320 км.

Финансијски аспект инфраструктурног опремања Зелене зоне

Инфраструктурно опремање одвијало се кроз две фазе. У И фази, инфраструктура је доведена до зоне, док је у ИИ фази урађена секундарна инфраструктура, тј. спровођење инфраструктуре до парцела предвиђених за изградњу нових производних  капацитета. Пројекат је финансиран из  средстава Републике Србије, ЕУ ПРОГРЕСа и града Лесковца.

Прва и друга фаза инфраструктурног опремања су завршене. Изграђена унутрашња инфраструктура у Зеленојзони је прикључена на спољну  инфраструктуру. Изграђен је кружни ток за прикључивање на магистрални пут.

Правила уређења

Према Плану генералне регулације 16

Зона 4: Обухвата северни део блока 85 и задржава границу описану у оцени постојећег стања. Зона је подељена осовином државног пута првог реда бр.1 Ниш – Скопље на целине 4а и 4б. Намењена је радној зони – „Зелена зона“ (источни и западни део) у оквиру које ће се формирати појединачни комплекси и то:

У целини 4а (западни део) намењени производно-пословним делатностима, као и компатибилним садржајима, а у целини 4б (источни део) намењени складиштењу и дистрибуцији претежно воћа и поврћа, као и компатибилним садржајима.

Целокупно подручје зоне представља грађевинско земљиште.

Правила грађења

Зона 4 – Целина 4а – Нова „зелена“ зона / западни део – производно-пословна зона

Дозвољена је изградња објеката, доминантне намене – привређивање ( мала и средња предузећа, индустријска производња (лака индустрија), складишта, сервиси, услужне и комерцијалне делатности, мешовито пословање)

Дозвољава се изградња пратећих намена које су компатибилне са основном – зеленило и објекти пратеће саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

Даља разрада простора и унапређивање зоне врши се према следећим правилима:

·       индекс заузетост парцеле – маx 60%;

·       спратност  објеката утврђује се локацијским условима, у складу са технолошким захтевима; објекти могу  имати  подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе;

·       технолошке  и саобраћајне површине –  мин 15%; уколико не постоји потреба за технолошким површинама, оне могу прећи у категорију површина намењених за изградњу објеката;

·       зелене површине –  мин. 15%

Забрањена је изградња свих објеката који угрожавају доминантну намену.

ZELENA ZONA PARCELACIJA1

ПАРЦЕЛА1

ПАРЦЕЛА2

ПАРЦЕЛА3

ПАРЦЕЛА4

ПАРЦЕЛА5

ПАРЦЕЛА6

ПАРЦЕЛА7

ПАРЦЕЛА8

ПАРЦЕЛА9

Цене инфраструктуре у зеленој зони

Електрична енергија

ПВВ-Изношење смећа

Водовод и канализација

Зона 4 – Целина 4б – источни део – агро зона

Дозвољена је изградња објеката доминантне намена – складишта ( хладњаче, сушаре, шпедициони центар, административни објекти и друго ) и прехрамбена индустрија у функцији прераде и дистрибуције пољопривредних производа.

·      индекс заузетост парцеле – маx 40%;

·      индекс изграђености парцеле  – маx 1,5;

·      максимална спратност П+2;

·      манипулативне  и саобраћајне површине маx. 30%

·      зелене површине 30%

За целину 4б потребна је даља урбанистичка разрада ПДР-а.