Одељење за урбанизам

Адреса

Трг револуције 45/6 (зграда oсмоспратнице)
16 000 Лесковац

Е-пошта

urbanizam@gradleskovac.org

Телефон

+381 16 212-774
факс: 016 251-964

Радно време

Понедељак – Петак
07:00 – 15:00
Одељење за урбанизам обавља послове који се односе на:
 • покретање поступака за израду аката за припремање и доношење урбанистичких планова (Генерални план, планови детаљне регулације, урбанистички пројекти) и остале послове у поступку њиховог доношења (одлука о изради плана, сазивање Комисје за планове, јавни увид – објављивање, сакупљање примедби, одлука о доношењу плана и оверавање плана);
 • издавање аката о урбанистичким условима;
 • издавања извода из планова;
 • легализација објеката;
 • обавештење о намени парцеле;
 • прикупљање претходних услова јавних и јавних комуналних предузећа на урбанистичке услове;
 • издавање решења о одобрењу за изградњу;
 • потврђивање усклађености техничке документације са актом о урбанистичким условима односно изводом из урбанистичког плана;
 • потврда пријаве грађења, односно извођења радова;
Детаљније

 • потврда пријаве грађења помоћних објекта;
 • издавање уверења по члану 161. и 162. ЗУП-а;
 • прикупљање потребних сагласности јавних и јавних комуналних предузећа за пројектну документацију;
 • потврда пријаве санације, адаптације, текућег одржавања и промене намене објекта односно делова објекта;
 • вођење поступка о одређивању назива улица као и промена назива улица;
 • припремање одлука на основу Закона о комуналним делатностима за послове за које је надлежан град из области чистоће, комуналног уређења, одржавања паркова и градског зеленила, постављања мањих монтажних објеката на јавним површинама, сахрањивања, поверавања делатности јавним и јавним комуналним предузећима, линијског превоза путника на територији града Лесковца, путева и улица и некатегорисаних путева, аутобуских стајалишта, паркиралишта, као и друге одлуке везане за комуналне потребе и саобраћајне делатности;
 • издавање употребне дозволе;
 • издавање потврда усклађености изграђених темеља са главним пројектом;
 • уређење, обезбеђивање посебних услова и организацију ауто-такси превоза путника;
 • издавање одобрења о запремању јавних површина;
 • издавање одобрења за постављање рекламних паноа;
 • издавање одобрења за раскопавање јавних површина;
 • планирање саобраћаја;
 • издавање одобрења у вези техничке регулације саобраћаја;
 • оверавање редова вожње за линијски превоз путника;
 • праћење рада јавних и јавних комуналних предузећа у комуналној области кроз анализу рада и мишљење о извештајима о раду са предлогом мера;
 • стамбени послови из надлежности града: исељења бесправно усељених лица у станове правних лица, прикупљање захтева за доделу градских станова и припрема материјала за рад Градске стамбене комисије, исељења из заједничких просторија, издавање уверења о избору председника Скупштине станара;
 • и друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града.

Обавештења Одељења за урбанизам: