Одељење за општу управу и заједничке послове

Адреса

Пана Ђукића 9-11
16 000 Лесковац

Е-пошта

opsti.poslovi@gradleskovac.org

Телефон

+381 16 200-831
+381 16 200-832
+381 16 200-862
+381 16 200-813
+381 16 200-820

Радно време

Понедељак – Петак
07:00 – 15:00

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ обавља:

 • послове везане за организацију и унапређење рада одељења Градске управе;
 • припремање нацрте одлука и других општих аката из свог делокруга рада;
 • вођење управног поступка у области матичних књига, личног имена и породичних односа;
 • вођење матичних књига и издавање извода и уверења из матичних књига и књига држављана;
 • вођење управног поступка у области матичних књига, личног имена и породичних односа за општине Урошевац, Качаник, Штимље и Штрпце;
 • вођење матичних књига и издавање извода и уверења из матичних књига и књига држављана за општине Урошевац, Качаник, Штимље и Штрпце;
 • ажурирање дела јединственог и посебног бирачког списка за подручје града Лесковца;
 • издавање потврда о изборном или бирачком праву;
 • пружање информација грађанима и правним лицима о начину и поступку остваривања њихових права пред органима Градске управе;
 • пружање стручне помоћи странкама приликом попуњавања образаца и састављања поднесака;
 • канцеларијско пословања органа Града и Градске управе;
 • организовање рада писарнице и архиве где се обављају послови канцеларијског пословања органа Града и Градске управе, у складу са Законом, Уредбом и Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе;
 • пријем поднесака и документарног материјала из надлежности органа Града и Градске управе, дигитализовање поднесака и другог документарног материјала, креирање потврде о пријему, евидентирање предмете, здруживање материјала, одлагање документарног материјала примљеног у папирном облику, достављање предмете у рад;
 • доставу акта и другог документарног материјала органа Града и Градске управе електронским путем, непосредно у писарници органа или путем поштанског оператора, односно курира и стављање предмета у статус „Архивиран“;
 • одлагање и чување предмета у електронску архиву Писарнице након доделе статуса „Архивиран“, ажурирање архивске књиге и пренос архивираног документарног материјала коме није истекао рок чувања у еАрхив;
 • креирање Листа архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања;
 • креирање Листа безвредног документарног материјала коме је истекао рок чувања, достављање Историјском архиву Лесковац и по добијању потврде од Историјског архива уништавање безвредног документарног материјала;
 • издавање уверења и потврда на основу података о којима се не води службена евиденција када је доказивање тих чињеница прописано законом;
 • обавештавање правних и физичких лица о дуговањима на основу пореза на имовину, фирмарине, еко таксе ­ упит стања локалне пореске администрације;
 • издавање пореских уверења;
 • подношење захтева који не подлежу поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (информација о локацији, потврда пројекта парцелације/препарцелације, услови за израду пројекта парцелације, потврда пројекта исправке граница суседних парцела);
 • пружање информација о начину подношења грађевинске дозволе електронским путем;
 • послове Јединственог управног места и послове пружања услуга грађанима (Услужни центар);
 • поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја и израда извештаја за потребе Повереника;
 • послове сервиса „Виртуелни матичар“ ;
 • послове сервиса „Е­дијаспора“;
 • послове сервиса „48 сати“ – праћење и израда извештаја о раду „Система 48 сати;
 • послове телефонског центра;
 • послове управљања информационим системом, стручне координације, сарадње, организације и рада на увођењу, развоју и коришћењу информатичке технологије за органе Града и Градску управу;
 • послове администрације сервера, радних станица и рачунарских мрежа;
 • израду и одржавање wеб сајтова, сервиса и апликација;
 • израду апликација за потребе Градске управе, и чување база података;
 • пружање правне и бесплатне правне помоћи грађанима за остваривање њихових права;
 • израду Планова одбране који су саставни део Планова одбране Републике Србије, предузимање мера за усклађивање припрема за одбрану правних лица у делатностима из своје надлежности и Плана одбране Републике Србије, предузимање мера за функционисање локалне самоуправе у ратном или ванредном стању, спровођење мера приправности и предузимање других мера потребних за прелазак на организацију у ратном или ванредном стању;
 • стручне, оперативне, планске и организационе послове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за град Лесковца;
 • послове везане за учествовање у заштити људи, материјалних и културних добара и животне средине на територији града од елементарних непогода, удеса и катастрофа, у складу са Одлуком о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Лесковца;
 • стручно-административне и оперативне послове за потребе Штаба за ванредне ситуације града Лесковца;
 • спровођење прописа којима су регулисани положај и права месних заједница на територији града Лесковца и припрема нацрта општих аката из ове области;
 • унапређивање организације рада месних заједница;
 • стручне и административне послове за потребе месних заједница и њених органа;
 • стручне и административне послове за избор органа месних заједница;
 • послове економата;
 • текуће и инвестиционо одржавање и обезбеђење пословних зграда, пратећих објеката, уређаја и опреме, уређивање и загревање просторија и противпожарну заштиту;
 • послове везане за употребу, одржавање, сервисирање и гаражирање возила;
 • курирске послове, доставу материјала, одржавање чистоће и друге помоћно­техничке послове;
 • друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града.

Ради обављања појединих послова из надлежности градске управе оснивају се месне канцеларије за следећа подручја:

 1. Барје, за подручје: Барја, Вине, Калуђерца, Црцавца, Оруглице, Равног Дела, Гагинца и Мелова;
 2. Белановце за подручје: Белановца, Миланова, Карађорђевца, Петровца и Душанова;
 3. Брестовац за подручје: Брестовца, Липовице, Кутлеша, Шарлинца, Драшковца, Доњег Бријања и Међе;
 4. Богојевце за подручје: Богојевца и Навалина;
 5. Бунушки Чифлук за подручје: Бунушког Чифлука, Горње Бунуше, Доње Бунуше, Радоњице и Тодоровца;
 6. Винарце за подручје: Винарца, Прибоја, Залужња, Подримца и Доњег Стопања;
 7. Вучје за подручје: Вучја, Брзе и Жабљана;
 8. Велико Трњане за подручје: Великог Трњана, Пресечине и Рудара;
 9. Велика Грабовница за подручје: Велике Грабовнице, Мале Грабовнице, Загужана, Зољева и Тулова;
 10. Велика Копашница за подручје: Велике Копашнице, Мале Копашнице, Падежа и Слатине;
 11. Грделица за подручје: Грделица (варош), Грделица (село), Бојишине, Боћевице, Велике Сејанице, Вељег Кола, Дедине Баре, Козара, Ковачеве Баре, Несврте, Ораовице (код Грделице), Палојца, Тупаловца, Добротина и Бистрице;
 12. Доња Јајина за подручје: Доње Јајине, Шишинца, Кукуловца, Горње Јајине и Паликуће;
 13. Дрћевац за подручје: Дрћевца, Горње Локошнице, Големе Њиве, Црковнице и Ораовице (код Црковнице);
 14. Губеревац, за подручје: Губеревца, Горњег Буниброда, Доњег Буниброда, Жижавице и Бадинца;
 15. Јашуња за подручје: Јашуње, Доње Купиновице, Злокућана и Грајевца;
 16. Манојловце за подручје: Манојловца, Велике Биљанице, Мале Биљанице, Доње Слатине, Горње Слатине, Доњег Крајинца, Горњег Крајинца, Кумарева, Мрштана, Рајног Поља, Јелашнице, Злоћудова и Номанице;
 17. Мирошевце за подручје: Мирошевца, Горине и Букове Главе;
 18. Орашац за подручје: Орашца, Горње Купиновице, Јарсенова, Ступнице, Пискупова и Градашнице;
 19. Печењевце за подручје: Печењевца, Брејановца, Чуфлука Разгојнског, Каштавара, Чекмина и Живкова;
 20. Предејане за подручје: Предејане (варош), Предејане (село), Бричевља, Граова, Кораћевца, Крпејца, Личног Дола, Мрковице, Сушевља, Црвеног Брега и Новог Села;
 21. Разгојна за подручје: Разгојне, Доње Локошнице, Грданице, Смрдана и Бабичког;
 22. Стројковце за подручје: Стројковца, Накривња, Чукљеника, Белог Потока и Шаиновца;
 23. Славујевце за подручје: Славујевца, Дрводеље и Игришта;
 24. Турековац за подручје: Турековца, Горњег Синковца, Горњег Трњана, Свирца, Власа и Доњег Трњана;

Месне канцеларије су у саставу Одељења за општу управу и заједничке послове.

Месне канцеларије обављају послове који се односе на:

 • пријем поднесака за градску управу;
 • вођење матичних књига и издавање извода и уверења из матичних књига и књига држављана за насељена места која покрива месна канцеларија;
 • прикупљање и достављање података за ажурирање бирачког списка;
 • оверу потписа, рукописа и преписа;
 • узимање изјава од грађана по замолницама надлежних органа;
 • издавање уверења о чињеницама о којима се не води евиденција код градске управе, када је доказивање тих чињеница прописано Законом;
 • прикупљање и достављање података за потребе државних органа и Градске управе;
 • пријем, завођење и експедицију поште и
 • друге послове који су им Законом, Статутом и другим актима Скупштине града поверени.

Месне канцеларије обављају послове према стручним упутствима и под надзором Одељења за општу управу и заједничке послове и одељења градске управе из чије надлежности обављају послове.